Δημοσιεύσεις

 

Συγγραφικό έργο – Μελέτες – Δημοσιεύσεις

 

Για τη βαθμίδα του Λέκτορα

Διδακτορική διατριβή με θέμα: Η αποδοχή των συνοδικών αποφάσεων από το αυτοκρατορικό Δίκαιο το οποίο περιλαμβάνεται στο δέκατο έκτο βιβλίο του Θεοδοσιανού Κώδικα αναφορικά με την πίστη, (“La recezione della normativa conciliare nel diritto imperiale in materia di fede conservato in CTh. XVI”), Ρώμη, 1998, σ. 376+97.

Μονογραφία: Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η δονατιστική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας κατά την κωνσταντίνεια περίοδο, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βυζάντιον, 2001, σ. 196. ISBN 960-86971-0-7.

Άρθρο: “Lineamenti della normativa conciliare canonica dal 313 al 425” (Στοιχεία των συνοδικών και κανονικών αποφάσεων από το 431 έως το 425), Utrumque Ius 26, Città del Vaticano, 1994, σ. 365-453.

Για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Μονογραφία: Το περιουσιακό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, (De bonis Ecclesiae temporalibus.) To πέμπτο βιβλίο του Κώδικα Κανονικού Δικαίου, Εισαγωγή – Μετάφραση – Ερμηνευτικά σχόλια, έκδοση αναθεωρημένη, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, 2017. ISBN 978-960-267-235-8, σ. 246.

Άρθρο: “Η επίδραση της παύλειας περί γυναικός θεολογίας στο “Πηδάλιο” της Εκκλησίας”, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η γυναίκα κατά τον Απόστολο Παύλο, Βέροια, 2003, σ. 219-242.

Άρθρο: “L’Église Catholique romaine et l’État en Grèce: Une approche juridico-canonique”, Quatrième colloque sur la notion d’ Églises nationales: Les Cultes et l’État en Grèce. Les identités religieuses dans la République hellénique, Thessalonique 9-10 novembre 2002. L’année canonique (Paris), 45 (2003), σ. 177-190. “Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Κράτος στην Ελλάδα. Μια νομοκανονική προσέγγιση”, Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 16, Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και Θρησκεύματα στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 139-171. (Επεξεργασμένη μορφή της εισήγησης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό L’année canonique (Paris), 45 (2003), σ. 177-190).

Άρθρο: “State and Church in Greece: To reform or not to reform?”, Droit et Religions, Annuaire, Vol. 2 t. 1 (2006-2007), σ. 496-534. (Université Paul Cézanne – Aix Marseille III – Faculté de Droit et de Science Politique – Laboratoire interdisciplinaire droit et mutations sociales).

Άρθρο: “Diritto e spiritualità nella tradizione dei canoni dei concili orientali (Evo antico)”, Studia et Documenta Historiae et Iuris, 73 (2007), σ. 487-496.

Για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Μονογραφία: Ἀνακάθαρσις. Απόπειρες συνοδικής διευθέτησης κανονικών ζητημάτων (1902-1926), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη 2017. ISBN 978-960-267-227-3., σ. 402.

Εισαγωγή, επιμέλεια, έκδοση διεθνούς συλλογικού τόμου: “Teaching about Religion and State Interaction, An analysis on Religion and state studies in Europe”, Vanias, Thessaloniki 2010, σ. 318.

Κεφάλαιο συλλογικού τόμου: “Γένεση και διαμόρφωση του δικαίου της Εκκλησίας”, Ι. Πέτρου, Ε. Αμοιρίδου, Ν. Μαγγιώρος (επιμ.), Ιστορία Ορθοδοξίας, τόμος 2, Από την εδραίωση μέχρι τη διαίρεση (313-1054), Αθήνα, Εκδόσεις Road, 2009, σ. 182-215.

Άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό: “ La Relation entre le Droit Canon Byzantin et le Droit Canon Latin – Colloque International: Droit Canon de l’Église Orthodoxe, Strasbourg 8-9 janvier 2010. Έχει εγκριθεί για έκδοση στο Στρασβούργο.

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: “Mount Athos: Customs and Taxation Privileges”, Financing of Churches and religious Societies in the 21st Century, Bratislava 2010, σ. 131-135.

Άρθρο σε συλλογικό τόμο: “Η σχέση Αγίας Γραφής και Ιερών Κανόνων ως στοιχείο διαμόρφωσης της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης”, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Εκκλησία: Θεσμός και χάρισμα κατά τον απόστολο Παύλο, Βέροια 2010, σ. 107-122.

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: “Religion in Public Education in Greece”, Proceedings of the Conference Trier, 11 – 14 November 2010, ed. G. Robbers, European Consortium for Church and State, Trier 2010, σ. 19.

Άρθρο σε συλλογικό τόμο: “Η ευρωπαϊκή θρησκευτική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της απόφασης Folgero και ων Κατευθυντηρίων Αρχών του Τολέδο”, Αγωγή Αγάπης και Ελευθερίας, Τιμητικό Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Χρήστο Κ. Βασιλόπουλο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 199-223.

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: “Ο ιερός Αυγουστίνος στην Κανονική Παράδοση της Ανατολής”, Πρακτικά 11ου Διαχριστιανικού Συμποσίου (Ρώμη 3-5 Σεπτεμβρίου 2009), Θεσσαλονίκη 2012. σ. 300-325.

Συλλογική διεθνής ερευνητική μελέτη: Tuning Educational Structures in Europe. Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Theology and Religious Studies. Tuning Project, Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao 2012, σ. 19.
http://www.unideusto.org/tuningeu/sqf-humanities-and-arts/outcomes/theology-and-religious-studies.html

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: Charalambos K. Papastathis with Nikos Maghioros. “Greece: A Faithful Orthodox Christian State. Τhe Οrthodox Church in the Hellenic Republic” , Javier Martínez-Torrón and W. Cole Durham, Jr.. Religion and the Secular State: National Reports (Issued for the occasion of the XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington, D.C., July 2010). Published by: Complutense Universidad de Madrid, in cooperation with The International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University. July 2014. σ. 341-382.
Συλλογική διεθνής ερευνητική μελέτη: Response to the World Council of Churches Faith and Order Commission paper, The Church: towards a common vision (2013), Christian Law Panel of Experts, 2015. σ. 30.

Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό: «Αυτονομία, ατομικά δικαιώματα και δίκαιο της Εκκλησίας» Νομοκανονικά, 13 (2015), σ. 153-162.

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: Nikos Maghioros and Christos N. Tsironis, “Current Debates About Religion and Human Rights in Greece”, Religion and Human Rights: An International Perspective, Heidelberg 2015. σ. 85-92.

Άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό: «The concept of oikonomia in inter-orthodox relations. The preparatory phase: 1902-1904» Kanon 24 (2016), σ. 84-97.

Συλλογική διεθνής ερευνητική μελέτη: Christian Law Panel of Experts, Statement of Principles ff Christian Law Common to the Component Churches, Rome 2016. Βλ. M. Hill, N. Doe, “Principles of Christian Law”, Ecclesiastical Law Journal 19 (2017), σ. 138-155.
https://www.cambridge.org/core/journals/ecclesiastical-law-journal/article/principles-of-christian-law/E55ED68D53C142591B9DE682282ABA25

Άρθρο σε διεθνή συλλογικό τόμο: N. Maghioros, Ch. Tsironis,“Human Rights and Orthodoxy: an Inquiry into the Canonical and Social perspective”, Orthodox Christianity and Human Rights in Europe (ISBN 978-2-8076-0420-9), ed. Peter Lang, Brussels 2017.